Graduation procedures

1 Kế hoạch xét tốt nghiệp năm học 2015 - 2016

1.2 Đợt tháng 6 năm 2016

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2015 - 2016, trường ĐH Hà Nội và khoa CNTT thông báo kế hoạch tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa 2012 - 2016 (tốt nghiệp lần 1) và sinh viên các khóa khác đủ điều kiện tốt nghiệp.

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP VÀ LÀM KHÓA LUẬN

1. Tổ chức thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp học kỳ Spring 2016 (khóa 2012)

Sinh viên có thể lựa chọn đăng ký thực tập tốt nghiệp hoặc viết khóa luận tốt nghiệp (nếu đủ điều kiện). Khóa luận tốt nghiệp sẽ thay thế cho học phần Thực tập tốt nghiệp, ngoài ra sinh viên đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp sẽ được tính thêm 10 đơn vị học trình trong bảng điểm toàn khóa.

1.1 Điều kiện đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp

- Điểm trung bình chung học tập đến hết học kỳ 7  7.0

- Điểm trung bình chung học tập của môn làm khóa luận phải  7.0

- Không có điểm thi lại của môn làm khóa luận

- Tỷ lệ sinh viên làm khóa luận không vượt quá 20% tổng số sinh viên của khoa (xét thứ tự từ trên xuống)

- Có đề tài khóa luận được khoa duyệt

1.2 Đối với sinh viên đăng ký thực tập tốt nghiệp

- Sinh viên viết đơn đăng ký thực tập tốt nghiệp theo mẫu và nộp tại văn phòng khoa trước ngày 15/01/2016.

- Khoa thông báo danh sách thực tập tốt nghiệp đã được duyệt trước ngày 01/02/2016.

- Sinh viên đi thực tập và nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 01 bản mềm nộp trên FIT Portal và 01 bản in nộp tại văn phòng khoa trước ngày 01/05/2016.

1.3 Đối với sinh viên đăng ký viết khóa luận tốt nghiệp

- Khoa thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện làm tốt nghiệp và các đề tài khóa luận trên FIT Portal trước ngày 15/01/2016.

- Sinh viên đăng ký đề tài và thầy hướng dẫn theo mẫu đơn đăng ký và nộp tại văn phòng khoa từ 15/01 - 01/02/2016.

- Khoa tổng hợp và thông báo danh sách sinh viên được duyệt viết khóa luận tốt nghiệp trên FIT Portal trước ngày 07/02/2016. Ngày 07/02/2016 khoa chốt danh sách và gửi phòng Đào tạo.

- Sinh viên hoàn thành khóa luận tốt nghiệp theo quy định:

  • Khóa luận viết bằng tiếng Anh, độ dài khóa luận tối thiểu 30 trang đánh máy trên khổ giấy A4, kiểu chữ Times New Roman Unicode, cỡ chứ 13, không kể các phần phụ lục.
  • Khóa luận phải được nộp ở dạng bản mềm (upload trên FIT Portal + ghi ra 02 đĩa CD) và dạng bản in (05 quyển).
  • Điểm khóa luận là điểm trung bình chung của 03 giáo viên chấm (giáo viên hướng dẫn và 02 giáo viên khác).

- Sinh viên nộp khóa luận trước ngày 15/05/2016. Ngoài ra tất cả sinh viên đăng ký làm khóa luận phải tham dự hội thảo khoa học sinh viên do khoa tổ chức.

2. Tổ chức chấm điểm thực tập tốt nghiệp và điểm khóa luận

- Khoa hoàn thành việc chấm điểm thực tập tốt nghiệp và thông báo cho sịnh viên trước ngày 15/05/2016.

- Khoa hoàn thành việc chấm điểm khóa luận tốt nghiệp và thông báo cho sinh viên trước ngày 20/05/2016.

- Khoa chốt điểm và gửi phòng Đào tạo trước ngày 27/05/2016.

KẾ HOẠCH XÉT TỐT NGHIỆP VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

- Khoa hoàn thành bảng điểm toàn khóa và thông báo danh sách các sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp (cho khóa 2012 và các khóa trước)  trên FIT Portal ngày 15/05/2016.

- Sinh viên tự đối chiếu và kiểm tra thông tin về điều kiện tốt nghiệp tại đây.

- Khoa tiếp nhận ý kiến thắc mắc của sinh viên liên quan đến bảng điểm và danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp từ 15/05 - 01/06/2016.

- Khoa chốt danh sách và gửi phòng Đào tạo trước ngày 04/06/2016.

- Trường ĐH Hà Nội xét tốt nghiệp ngày 11/06/2016.

- Lễ tốt nghiệp được tổ chức ngày 30/06/2016.