Faculty of IT

2 Cơ cấu tổ chức

Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Hà Nội được thành lập vào năm 2006, hiện khoa có 25 giảng viên cơ hữu, trong đó có 1 Phó giáo sư, 3 tiến sĩ và 18 thạc sĩ. Ngoài ra khoa còn có 5 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ở nước ngoài, 1 nghiên cứu sinh tiến sĩ trong nước, và 8 giảng viên đang học thạc sĩ. Quy mô tuyển sinh hàng năm của khoa là 200 sinh viên hệ chính quy.

Cơ cấu tổ chức của khoa bao gồm Ban chủ nhiệm khoa, Khối trợ lý hành chính, giáo vụ, 5 Bộ môn trực thuộc và Viện nghiên cứu phát triển Công nghệ thông tin.