Thông tin về Chương trình đào tạo

1 Chương trình Đào tạo ngành Công nghệ Thông Tin

1. Bản mô tả Chương Trình Đào Tạo (CTĐT) ngành CNTT

Bản mô tả CTĐT được ban hành theo Quyết định số 557/QĐ-ĐHHN ngày 22/3/2017. Tải về bản mô tả CTĐT tại đây

2. Chuẩn đầu ra của các học phần

Chuẩn đầu ra (CĐR) của các học phần có trong CTĐT được ban hành theo Quyết định số 296/QĐ-ĐHHN ngày 20/2/2017. Tải về CĐR của CTĐT tại đây.