Announcements

Thông báo điểm MAT207 sau phúc tra

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm MAT207 sau phúc tra
by Phương Hoàng Việt - Monday, 16 January 2017, 2:25 PM
 

Thông báo điểm MAT207 sau phúc tra

Đối với những bạn không có tên trong danh sách thì là điểm vẫn được giữ nguyên không thay đổi