Announcements

Thông báo đăng ký học lại môn thực tập nghề nghiệp

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo đăng ký học lại môn thực tập nghề nghiệp
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 8 February 2017, 9:59 AM
 

Các bạn sinh viên đăng ký học lại môn thực tập nghề nghiệp enroll vào course bên dưới để đăng ký. Thời hạn đăng ký đến 16h30 ngày mai 09/02/2017.

Key enroll: #relearns2017

Course link : http://fit.hanu.vn/mod/page/view.php?id=1870