Announcements

Thông báo điểm thi lại môn SEG

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm thi lại môn SEG
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 21 February 2017, 9:22 AM
 

Điểm thi lại môn SEG C14 và lớp học lại

Hạn phúc tra đến 23/02/2017