Announcements

Thông báo v/v enrol môn học

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v enrol môn học
by Phương Hoàng Việt - Monday, 20 March 2017, 9:28 AM
 

Hiện tại các course của các lớp học ghép được mở lại. Các bạn sinh viên học lại chưa enrol vào các lớp học ghép vào enrol trước 16h ngày 22/03/2017 (không có key). Sau thời hạn trên course sẽ khoá và không giải quyết cho trường hợp sinh viên nào

.