Announcements

Thông báo v/v enrol vào các course học lại lớp học riêng

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v enrol vào các course học lại lớp học riêng
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 21 March 2017, 3:15 PM
 

Thông báo v/v enrol vào các course học lại lớp học riêng

Các bạn sinh viên học lớp học lại các môn PJM, NAT, ISD, IST, JAV, PPL enrol vào các course bằng key: #relearn2017 
http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=25

Hạn đến 11h ngày 28/03/2017.