Announcements

Thông báo về nội quy phòng thi

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về nội quy phòng thi
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 2 May 2017, 1:46 PM
 
Kể từ học kỳ 2 năm học 2016-2017, khoa CNTT có những thay đổi trong công tác tổ chức thi áp dụng đối với các kỳ thi do khoa tổ chức
  • Trước khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân cho giáo viên trông thi để được vào phòng thi.
  • Khoa sẽ bắt đầu áp dụng việc xử lý vi phạm bằng hình thức lập biên bản. Các hình thức kỷ luật sẽ được cân nhắc tùy theo lỗi sinh viên phạm phải. Căn cứ vào mức độ vi phạm, sinh viên có thể bị nêu tên trên FIT và cổng thông tin đào tạo vào cuối kỳ học.