Announcements

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 11 May 2017, 2:32 PM
 

Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2017
Phòng Công tác HSSV & QHDN gửi:
1) Thông báo về việc hướng dẫn làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa 2013-2017
2) Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập theo Thông tư liên tịch số 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính.
Đề nghị SV làm hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ Hỗ trợ chi phí học tập năm 2017 theo mẫu đính kèm.