Announcements

Thông báo rời lịch thi sớm môn DSA

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo rời lịch thi sớm môn DSA
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 25 May 2017, 11:19 AM
 

Môn DSA thi phải chiều nay sẽ được rời sang ca 2 chiều ngày mai. phòng thi sẽ được cập nhật sau