Announcements

Thông báo điểm thi lại HCI K14

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm thi lại HCI K14
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 12 July 2017, 4:01 PM
 

Thông báo điểm thi lại HCI K14

Nhận đơn phúc tra đến 16h ngày thứ 6 14/07/2017