Announcements

Thông báo nghỉ học Lecture AIW

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo nghỉ học Lecture AIW
by Phương Hoàng Việt - Monday, 18 September 2017, 10:42 AM
 

Do cô Trang có việc bận nên Lecture chièu ngày 18/09/2017 của k14 được nghỉ. Lịhc học bù (nếu có) sẽ được thông báo sau.