Announcements

Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Khoa CNTT hệ chính quy khóa 2014-2018 đợt 1 ngày 11 tháng 11 năm 2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Khoa CNTT hệ chính quy khóa 2014-2018 đợt 1 ngày 11 tháng 11 năm 2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 1 November 2017, 3:17 PM
 

Thông báo thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Khoa CNTT hệ chính quy khóa 2014-2018 đợt 1 ngày 11 tháng 11 năm 2017 (thông tin chi tiết xin mời xem file đính kèm)