Announcements

Thông báo danh sách sinh viên lưu ban và buộc thôi học

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách sinh viên lưu ban và buộc thôi học
by Phương Hoàng Việt - Friday, 3 November 2017, 8:32 AM
 

Theo quyết định số 1846 của trường Đại học Hà Nội về quy chế đại học hệ chính quy, những sinh viên trong danh sách sau thuộc diện lưu ban, buộc thôi học đang chờ quyết định của nhà trường.