Announcements

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 6 November 2017, 2:58 PM
 

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP ĐỘ CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ
Quyết định số 2577/QĐ- ĐHHN ngày 03 tháng 11 năm 2017 về việc công nhận tương đương cấp độ các chứng chỉ ngoại ngữ xin mời xem tại file đính kèm.