Announcements

Thông báo lịch thi Năng lực ngoại ngữ Chính quy ngày 11/11/2017

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo lịch thi Năng lực ngoại ngữ Chính quy ngày 11/11/2017
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 10 November 2017, 3:32 PM
 

Thông báo lịch thi Năng lực ngoại ngữ Chính quy ngày 11/11/2017:
Hội đồng thi Trường Đại học Hà Nội thông báo lịch thi, danh sách phòng thi năng lực ngoại ngữ chính quy khóa 2014-2018 tại : http://hanu.edu.vn/vn/thi-va-c-p-ch-ng-ch-theo-khung-tham-chi-u-chung-chau-au/3861-lich-thi-nang-luc-ngoai-ngu-chinh-quy-ngay-11-va-12-11-2017.html