Announcements

Thông báo thi cuối kỳ lớp học lại môn CAL

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi cuối kỳ lớp học lại môn CAL
by Phương Hoàng Việt - Monday, 11 December 2017, 2:58 PM
 

Môn CAL redo thi cuối kỳ vào ca 2 chiều từ 14h30 ngày thứ 5 14/12/2017. Phòng thi sẽ được thông báo sau.