Announcements

Thông báo thi NL tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thi NL tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 11 December 2017, 3:05 PM
 

Thông báo thi NL tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc)
Link: http://hanu.vn/vn/thi-va-c-p-ch-ng-ch-theo-khung-tham-chi-u-chung-chau-au/3889-thong-bao-to-chuc-thi-chung-chi-nl-tieng-anh-trinh-do-a2-b1-b2-dt-sdh-trinh-do-b1-b2-c1-dt-3-bac.html