Announcements

Thông báo về môn thực tập nghề nghiệp K14

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về môn thực tập nghề nghiệp K14
by Phương Hoàng Việt - Friday, 15 December 2017, 9:10 AM
 

Toàn bộ sinh viên khóa 14 enroll vào course môn Thực tập nghề nghiệp:

http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=37

  • No key
  • Hạn đến ngày 30/12/2017