Announcements

Thông báo v/v thay đổi phòng thi SS1 lớp 1, 2C15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v thay đổi phòng thi SS1 lớp 1, 2C15
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 17 December 2017, 8:31 PM
 

Phòng thi môn SS1 của 2 lớp ở trong lịch hiện tại bị lệch 1 chút nên thay đổi lại như sau:
- Lớp 1C15 ca sáng thi ở 605C, chiều thi ở 612C
- Lớp 2C15 thi phòng 714C cả 2 ca