Announcements

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ NL tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc) ngày 14/01/2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ NL tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc) ngày 14/01/2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 5 January 2018, 3:47 PM
 

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ NL tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga trình độ A2, B1, B2 (DT SĐH); trình độ B1-B2-C1 (DT 3 bậc) ngày 14/01/2018:

Link: http://hanu.edu.vn/vn/thi-va-c-p-ch-ng-ch-theo-khung-tham-chi-u-chung-chau-au/3897-thong-bao-to-chuc-thi-chung-chi-nl-tieng-anh-phap-trung-quoc-nga-trinh-do-a2-b1-b2-dt-sdh-trinh-do-b1-b2-c1-dt-3-bac-ngay-14-01-2018.html