Announcements

Thông báo enroll các course học lại lớp riêng

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo enroll các course học lại lớp riêng
by Phương Hoàng Việt - Sunday, 21 January 2018, 5:33 PM
 

Các sinh viên đăng ký lớp học lại 5 môn IST, ISD, STA, HCI và PPL enroll vào course tại link sau:
http://fit.hanu.vn/course/index.php?categoryid=40
Key: #redos2018
Thời gian enroll đến hết ngày 24/01/2018.