Announcements

Thông báo danh sách thi lại SAD K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại SAD K15
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 25 January 2018, 2:22 PM
 

Phòng thi: 608C
Thời gian: 9h30 ngày 26/01/2018
Sinh viên đóng tiền thi lại tại VPK. Đối với những bạn nộp đơn phúc tra thì đóng tại phòng thi nếu không có thay đổi về điểm