Announcements

Thông báo điểm sau phúc tra môn IPG.

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm sau phúc tra môn IPG.
by Phương Hoàng Việt - Monday, 29 January 2018, 4:23 PM
 

Những sinh viên không thay đổi điểm thì không thông báo.