Announcements

Danh sách thi lại môn IPG K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Danh sách thi lại môn IPG K16
by Phương Hoàng Việt - Monday, 29 January 2018, 4:53 PM
 

Thông báo danh sách chia phòng thi lại môn IPG K16
Địa điểm thi: Phòng 608C
Thời gian thi:
+ Ca 1 từ 8h - 9h
+ Ca 2 từ 9h - 10h
Sinh viên đóng tiền thi lại trước thi bắt đầu thi