Announcements

Thông báo điểm thi lại môn POS K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm thi lại môn POS K16
by Phương Hoàng Việt - Monday, 29 January 2018, 4:33 PM
 

Thông báo điểm thi lại môn POS K16
Nhận đơn phúc tra đến 11h ngày thứ 4 31/01/2018