Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn EBZ K14

 
 
Hình của Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn EBZ K14
Bởi Phương Hoàng Việt - Tuesday, 30 January 2018, 2:33 PM
 

 
Phòng thi: 608C
Thời gian: 14h30-16h00
Sinh viên đóng tiền thi lại trước khi thi.