Announcements

Thông báo danh sách thi lại DMP K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại DMP K16
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 1 February 2018, 9:15 AM
 

Danh sách thi lại DMP K16
Phòng thi: 608C
Thời gian từ 9h30
Sinh viên đóng tiền thi lại từ sáng nay tại VPK