Announcements

Gia hạn đăng ký (enrol) vào khóa học

 
 
Picture of Quan Tran Van
Gia hạn đăng ký (enrol) vào khóa học
by Quan Tran Van - Wednesday, 25 November 2015, 9:09 AM
 

Tất cả các môn học đã được gia hạn tự đăng ký (self-enrol) đến ngày 30/11/2015. Những sinh viên nào còn môn học chưa đăng ký, khẩn trương tự đăng ký vào các môn còn thiếu.