Announcements

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức ba bậc) ngày 20/5/2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức ba bậc) ngày 20/5/2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Friday, 18 May 2018, 8:43 AM
 

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Năng lực tiếng Anh trình độ A2, B1, B2 (dạng thức SĐH) và B1-C1 (dạng thức ba bậc) ngày 20/5/2018:
Link: http://hanu.edu.vn/vn/thi-va-c-p-ch-ng-ch-theo-khung-tham-chi-u-chung-chau-au/4030-thong-bao-to-chuc-thi-chung-chi-nang-luc-tieng-anh-trinh-do-a2-b1-b2-dang-thuc-sdh-va-b1-c1-dang-thuc-ba-bac-ngay-20-5-2018.html