Announcements

Thông v/v xét tốt nghiệp của K13, 12

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông v/v xét tốt nghiệp của K13, 12
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 22 May 2018, 2:06 PM
 

Do yêu cầu của phòng Quản lý Đào tạo, các sinh viên K13, K12 làm đơn xin xét tốt nghiệp và xin xác nhận của địa phương không vi phạm pháp luật. Sinh viên K14 không cần làm đơn.

Deadline cho hạn nộp 2 giấy tờ trên là ngày 30/05/2018 tại VPK P210C