Announcements

Thông báo danh sách chia ca IST, PPL Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca IST, PPL Redo
by Phương Hoàng Việt - Monday, 28 May 2018, 7:56 AM
 


Địa điểm thi: P612C
Thời gian thi:
- IST: ca 1 từ 12h30 , ca 2 từ 13h30
- PPL: 1 ca từ 17h00