Announcements

Thông báo danh sách chia ca môn DSA K16 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca môn DSA K16 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 7 June 2018, 9:48 AM
 

Thông báo danh sách chia ca môn DSA K16 + Redo

Phòng thi: 408C và 303D1

Thời gian thi:

  • Ca 1: 8h-9h
  • Ca 2: 9h-10h
  • Ca 3: 10h-11h
Sinh viên không tùy ý đổi ca thi. Sinh viên đến muộn 15 phút không được vào phòng thi