Announcements

Thông báo danh sách chia ca môn PJM K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca môn PJM K15
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 7 June 2018, 9:56 AM
 

Thông báo danh sách chia ca môn PJM K15

Phòng thi 708C và 712C

Thời gian thi:

  • Ca 1: 12h30 - 14h
  • Ca 2: 14h - 15h30

Sinh viên không tùy ý đổi ca thi. Sinh viên đến muộn 15 phút không được vào phòng thi.

4 sinh viên Redo thi ca 2 phòng 712C.