Announcements

Thông báo danh sách chia ca môn WEB K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca môn WEB K15
by Phương Hoàng Việt - Monday, 11 June 2018, 3:55 PM
 

Thông báo danh sách chia ca môn WEB K15

Phòng thi: 608C và 612C

Thời gian: 12/06/2018

  • Ca 1: 7h30 - 9h00
  • Ca 2: 9h00 - 10h30
Sinh viên không được tùy ý đổi ca thi. Quá 15p kể từ lúc làm bài sinh viên không được vào phòng thi.