Announcements

Thông báo thi tiếng Anh Hanu Test ngày 17/6/2018

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo thi tiếng Anh Hanu Test ngày 17/6/2018
by Thu Huyền Trịnh Thị - Tuesday, 12 June 2018, 2:56 PM
 

Thông báo thi tiếng Anh Hanu Test ngày 17/6/2018:
Link: http://hanu.edu.vn/vn/thi-va-c-p-ch-ng-ch-theo-khung-tham-chi-u-chung-chau-au/4065-thong-bao-thi-tieng-anh-hanu-test-ngay-17-6-2018.html