Announcements

Thông báo danh sách chia ca thi lại môn JAV J15 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn JAV J15 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 13 June 2018, 1:46 PM
 

Thông báo danh sách chia ca thi lại môn JAV J15 + Redo

Phòng thi: 608C

Thời gian thi: ngày 14/06/2018

  • Ca 1: 8h00 - 9h30
  • Ca 2: 9h30 - 11h00
Sinh viên đóng tiền thi lại trước ca thi của mình. Sinh viên không được tùy ý đổi ca thi. Quá 15p kể từ lúc làm bài sinh viên không được vào phòng thi.