Announcements

Thông báo danh sách thi lại NAT K16 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại NAT K16 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Thursday, 14 June 2018, 3:06 PM
 

Thông báo danh sách thi lại NAT K16 + Redo

Phòng thi: 408C

Thời gian thi: 9h ngày 15/06/2018

Sinh viên đóng tiền thi lại tại phòng thi.