Announcements

Thông báo danh sách thi lại môn PPL K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách thi lại môn PPL K16
by Phương Hoàng Việt - Friday, 15 June 2018, 2:43 PM
 

Phòng thi: 708C, 612C, 608C

Thời gian thi: thứ 2, 18/06/2018 từ 9h00-11h10

Danh sách chia phòng trong file đính kèm.