Announcements

Thông báo điểm lần 1 môn PJM K15 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo điểm lần 1 môn PJM K15 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Tuesday, 19 June 2018, 4:06 PM
 

Hạn phúc tra: 16h 20/06/2018.

Sinh viên phúc tra gửi email cho thầy Tuấn: minhtuan_fit@hanu.edu.vn