Announcements

Thông báo thi lại Web K15 + Redo

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi lại Web K15 + Redo
by Phương Hoàng Việt - Monday, 25 June 2018, 10:41 AM
 

Thông báo thi lại Web K15 + Redo

Phòng thi: 608C

Thời gian thi: 13h-14h30 ngày thứ 3, 26/06/2018.

Sinh viên đóng tiền thi lại trước ca thi