Announcements

Thông báo danh sách chia ca thi lại môn HCI K15

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo danh sách chia ca thi lại môn HCI K15
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 27 June 2018, 10:42 PM
 

Thông báo danh sách chia ca thi lại môn HCI K15

Phòng thi: 608C

Thời gian thi: ngày 28/06/2018

  • Ca 1: 14h00 - 15h05
  • Ca 2: 15h05 - 16h10
Sinh viên đóng tiền thi lại trước ca thi của mình. Sinh viên không được tùy ý đổi ca thi. Quá 15p kể từ lúc làm bài sinh viên không được vào phòng thi.