Announcements

Thông báo thi lại Test môn IST K16

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo thi lại Test môn IST K16
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 27 June 2018, 9:39 PM
 

Thông báo thi lại Test môn IST K16

Sinh viên thi lại phần Test môn IST K16 thi lại tại P.407C vào chiều thứ 6 ngày 29/06/2018 từ 14h00