Announcements

Thông báo v/v enroll đăng ký học lại môn HCI và gia hạn đăng ký môn ISD

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo v/v enroll đăng ký học lại môn HCI và gia hạn đăng ký môn ISD
by Phương Hoàng Việt - Monday, 13 August 2018, 8:56 AM
 
  • Các sinh viên trong danh sách đã làm đơn xin mở lớp HCI học lại enroll vào link đăng ký sau:

http://fit.hanu.vn/mod/page/view.php?id=4114

  • Deadline cho môn HCI và gia hạn môn ISD đến ngày 23h55 ngày 14/08/2018
  • Key: relearnf2018