Announcements

Thông báo v/v enroll lớp học lại ALG và CAL

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v enroll lớp học lại ALG và CAL
by Thu Huyền Trịnh Thị - Wednesday, 5 September 2018, 1:55 PM
 

Đề nghị SV lớp học lại ALG và CAL enroll theo link sau: http://fit.hanu.vn/course/view.php?id=236
No key
Thời hạn enroll: từ ngày 05/9 - 20/9/2018.
Lớp học lại ALG và CAL sẽ được mở từ sau ngày 15/9/2018.