Announcements

Thông báo về lớp học lại môn IPG, PPL và SEG

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo về lớp học lại môn IPG, PPL và SEG
by Phương Hoàng Việt - Wednesday, 5 September 2018, 2:04 PM
 
  • Lớp học lại môn IPG sẽ bắt đầu học từ ngày mai 06/09/2018 từ 17h10 - 19h00 tại phòng 408C.
  • Lớp học lại môn PPL sẽ bắt đầu học từ thứ 7 ngày 08/09/2018 từ 7h10 - 9h00 tại phòng 408C.
  • Lớp học lại môn SEG sẽ bắt đầu học từ thứ 7 ngày 08/09/2018 từ 12h20 - 14h00 tại phòng 708C.