Announcements

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch dạy một số lớp đợt 1 của Bộ môn Tin học Cơ sở năm học 2018 – 2019

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch dạy một số lớp đợt 1 của Bộ môn Tin học Cơ sở năm học 2018 – 2019
by Thu Huyền Trịnh Thị - Thursday, 6 September 2018, 8:09 AM
 

Theo kế hoạch Bộ môn THCS đã đưa ra thì ngày 10/09/2018 sẽ bắt đầu dạy cho các lớp THCS năm học 2018 - 2019. Bộ môn đã mượn được các phòng 303D1, 402D1, 403D1, 405D1. Nhưng đến ngày 05/09  Phòng Thiết bị có thông báo về việc sửa chữa phòng học 402D1, 403D1, 405D1 nên tới ngày 24/09/2018 các lớp học tại 3 phòng này mới có thể bắt đầu học được, các lớp tại phòng 303D1 vẫn dạy theo kế hoạch là từ ngày 10/09/2018.