Announcements

Thông báo kết quả Hanu Test ngày 31/08/2018

 
 
Picture of Phương Hoàng Việt
Thông báo kết quả Hanu Test ngày 31/08/2018
by Phương Hoàng Việt - Friday, 14 September 2018, 9:25 AM
 

Thông báo kết quả Hanu Test ngày 31/08/2018

Sinh viên thi Hanu Test ngày 31/08/2018 đạt điều kiện lên chuyên ngành đến VPK 210C để đăng ký học phần các môn học.

Kết quả phân loại xem tại:


http://hanu.edu.vn/vn/thi-va-c-p-ch-ng-ch-theo-khung-tham-chi-u-chung-chau-au/4163-ket-qua-thi-hanu-test-ngay-31-9-2018.html