Announcements

Thông báo v/v chuyển phòng lớp học lại SEG (ca 1 chiều thứ 7, ngày 22/9/2018)

 
 
Picture of Thu Huyền Trịnh Thị
Thông báo v/v chuyển phòng lớp học lại SEG (ca 1 chiều thứ 7, ngày 22/9/2018)
by Thu Huyền Trịnh Thị - Monday, 17 September 2018, 2:31 PM
 

Thông báo v/v chuyển phòng: lớp học lại SEG (ca 1 chiều thứ 7, ngày 22/9/2018) chuyển sang học tại P.801C, các buổi sau học như bình thường tại P. 708C.